Недвижими имоти, продажби и наеми
bg
Недвижими имоти, продажби и наеми Търсене Контакти
 

arrow За покупка
arrow Под наем

Предварителен договор за покупко-продажба

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Е Н Д О Г О В О Р за покупко-продажба на недвижим имот Днес, …………(…………………………………….) 2013 (две хиляди и тринадесеста) година, в град София, между: 1.……..………………….…………………………………………………………………..…..………………………….……………………………………………………………………………………….……….…………………………………………..………………………………………………… 2.……………………………………………….……………………….………………………………….……………………………….……………………….……………………………………………………….………………………….……………………….………………………..…………………………………….……….…………………..…, наричан /и/ за краткост ПРОДАВАЧ /И/, от една страна и 1…..………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………… 2.……...…….……………………….…………………………………………………………..……………………….…..………………………………………………………………………..…………...……..………………………………………………………………………..………..….…………...…………………………………………..…..……, от друга страна, наричан /и/ за краткост КУПУВАЧ /И/ се сключи настоящият предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот при следните условия: 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 1.1. ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА следния свой собствен недвижим имот, представляващ: ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………….……………….…………………….…………………………………………………………….…………………………….……………….………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.2. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА договорената между тях цена в размер на ?…..…...… (………….……………………) евро, от която сума при подписването на настоящия договор КУПУВАЧА изплаща задатък в размер на ?………… (….….………………..……) евро, а остатъкът в размер на ?.……... (……..……………………………) евро, ще бъдат изплатени на ПРОДАВАЧА от КУПУВАЧА в деня на прехвърлянето на имота по нотариален ред. 2. СРОК НА ДОГОВОРА 2.1. Страните се задължават да сключат окончателен договор най-късно до 14,00 часа на ..…….. (…………………………………….) 2013 (две хиляди и тринадесеста) година пред Нотариус ……………………., вписан в регистъра на Нотариалната камара под № ……. с адрес: ………………………………………………………………………………………., като промяна на договорения срок може да става само по взаимно писмено споразумение на страните по договора. 2.2. Всяка от страните си запазва правото да иска обявяване на настоящия договор за окончателен по реда на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД и чл. 297 от ГПК. 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 3.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да представи всички документи, с които се установява правото му на собственост и се изискват от закона за нотариалното оформяне на сделката. 3.2. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че към датата на настоящия договор продаваният и описан по-горе недвижим имот не е апортиран в търговско дружество, не е отчуждаван и обременяван с тежести – вещно право на ползване, ипотека, не е възбранен и не е предмет на висящ правен спор, няма наематели и няма облигационни права в полза на трети лица. 3.3.ПРОДАВАЧЪТ се задължава след подписването на настоящия договор да не води преговори с други лица, да не сключва други предварителни договори, да не прехвърля и да не отдава под наем описания в чл.1 имот, както и да не извършва каквито и да е било действия, които биха довели до обременяването на същия имот с тежести и ипотеки. 3.4. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде на КУПУВАЧА владението на продавания имот най-късно в срок до ……………..…2006г. (…….……………………………...…… две хиляди и шеста) година. В деня на предаване на владението на апартамента ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави съответните документи и квитанции за платени консумативи по апартамента, а именно: ток, вода, парно, телефон и др. 3.5. При неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА той връща на КУПУВАЧА задатъка в двоен размер, както и всички виновно причинени вреди и загуби, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на този договор. 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 4.1. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати продажната цена в размера и срока, уговорени в настоящия договор. 4.2. При неизпълнение на договора от страна на КУПУВАЧА задатъкът остава за ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧЪТ се задължава да му възстанови всички виновни причинени вреди и загуби, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на този договор. 5. ДРУГИ УСЛОВИЯ 5.1. Разноските за нотариални, държавни и местни такси се заплащат от двете страни поравно. 5.2. За неуредените случаи се прилага гражданското законодателство на Република България. 5.3. Продавачът дава изричното си съгласие при прехвърлянето на имота по нотариален ред купувачът да посочи трето лице, с което да закупи в съсобственост описания по-горе недвижми имот при условията на настоящия договор. 5.4. Настоящият договор удостоверява направеното разплащане в размер на ?…………(…………………….………) евро между страните. Настоящият договор се състави в два екземпляра по един за всяка от страните, състои се от две страници текст и е подписан на всяка страница от ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА. ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ: 2. 2.

arrow Нови продажби
arrow Нови наеми


arrow Най-новото
arrow Най-четено


Всички права запазени
© Уникомерс 2024

Продажба | Под наем | Едностаен | Двустаен | Тристаен | Четиристаен | Многостаен | Мезонет | Ателие | Таван | Офис | Къща | Етаж от къща | Вила | Магазин | Заведение | Склад | Гараж | Промишлен имот | Хотел | Парцел | Офис сграда | Изтекли оферти

Запознат съм с условията за работа с агенцията :: Карта на сайта