Недвижими имоти, продажби и наеми
bg
Недвижими имоти, продажби и наеми Търсене Контакти
 

arrow За покупка
arrow Под наем

Договор за наем


ДОГОВОР ЗА НАЕМ
на недвижим имот

Днес 2006 година в град София, въз основа на член 228 до чл. 239 от Закона за задълженията и договорите, между:
1. , ЕГН ___, Л.К. № , изд. на г. от ___наричан за краткост НАЕМОДАТЕЛ, от една страна и от друга:
2. _________________________________________________, ЕГН___________________, Л.К. № _________________, изд. на________ ______г. от_________________________наричан за краткост НАЕМАТЕЛ се сключи настоящият договор.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване следния свой собствен недвижим имот, състоящ се от : със застроена площ: кв.м., с тел. пост: находящ се на адрес: гр. София който ще се ползва от НАЕМАТЕЛЯ за ____________.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ или на упълномощено от него лице месечен наем в размер на левовата равностойност на ? ( ) по фиксинг на БНБ за деня на плащане.
2. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ посочения в II. 1. наем от до число за месец.
3. Месечната наемна цена е твърда и не подлежи на промяна.
4. При подписване на настоящият договор НАЕМАТЕЛЯТ предплаща наема посочен в т.II.1 за месец ____________________________, считано от датата на влизане в сила на настоящия договор.
5. За да гарантира редовното и своевременно плащане на консумативните и други разходи възникващи във връзка с ползването на наетите помещения, НАЕМАТЕЛЯ ще депозира у НАЕМОДАТЕЛЯ ( да държи за срока на действие на този договор) сума в размер на левовата равностойност на ? ( евро), изчислена по фиксинга на БНБ за деня на депозирането. При прекратяване на наемния договор и след уреждане на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ, произтичащи от наемните отношения, НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да върне на НАЕМАТЕЛЯ сумата в размер на левовата равностойност на ? ( евро), изчислена по фиксинга на БНБ за деня на връщането.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

1. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде наетия имот в състояние, в което да изпълнява предназначението си.
2. Предаването на имота се извършва с двустранен приемо – предавателен протокол.
3. Всички сериозни повреди, причинени не по вина на НАЕМАТЕЛЯ, по време на ползване на наетия имот, са за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.
4. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава уговорения наем при договорените условия.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща в срок уговорения месечен наем.и консумативните разходи за телефон, ел. енергия, парно отопление, топла и студена вода, портиерни и др., по условията и реда на съответните служби.
2. Наемателят е задължен да заплаща всички малки повреди, дължащи се на обикновената употреба на имота.
3. НАЕМАТЕЛЯТ дължи обезщетение за виновно причинените вреди по време на ползване на наетия имот.
4. НАЕМАТЕЛЯТ има право да извършва трайни подобрения и реконструкции в наетия имот само след изричното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, като при даването на такова се определя с допълнително споразумение между страните, дали разходите извършени от НАЕМАТЕЛЯ ще се приспаднат от наема или не. След изтичане срока на договора трайните подобрения остават в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ.
5. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава имота под наем на трети лица.
6. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за повреди и посегателства, извършени върху наетия имот.
7.НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да полага грижите на добър стопанин, съобразявайки се с добрите нрави и спокойствието на живущите, вътрешния ред в сградата, противопожарните, хигиенни правила и изискванията на общинските и др. служби.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И СРОК НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се сключи за срок от месеца, считано от г.
2. Настоящият договор се прекратява при изтичане на договорния срок.
3. След изтичане на наемния срок договорът може да бъде продължен при същите или други условия с изричното писмено съгласие на страните месец /а/ преди изтичането на срока.
4. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора без предизвестие и неустойки при неизпълнение на клаузи от раздел II и раздел IV на настоящия договор.
5. НАЕМАТЕЛЯТ може едностранно да прекрати настоящия договор с писмено преди-звестие или без предизвестие, като заплати наемната сума за периода на дължимото предизвестие.
6. При прекратяване на договора и при напускане НАЕМАТЕЛЯТ предава имота в състоянието описано в двустранния приемо – предавателен протокол и представя документи за платени консумативи, съгл. раздел IV.
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Към настоящият договор двете страни могат да прилагат допълнителни условия и споразумения по взаимно съгласие в писмен вид. Приложените споразумения са неделима част от договора.
2. Страните по настоящия договор решават възникналите между тях спорове по
взаимно съгласие, а ако това се окаже невъзможно , по съдебен ред.
3. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата законодателна уредба на РБ.
VII. СПЕЦИАЛНИ КЛАУЗИ


Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и се подписа както следва:

НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ:Адрес за кореспонденция между страните:
Наемодател: Наемател:
arrow Нови продажби
arrow Нови наеми


arrow Най-новото
arrow Най-четено


Всички права запазени
© Уникомерс 2024

Продажба | Под наем | Едностаен | Двустаен | Тристаен | Четиристаен | Многостаен | Мезонет | Ателие | Таван | Офис | Къща | Етаж от къща | Вила | Магазин | Заведение | Склад | Гараж | Промишлен имот | Хотел | Парцел | Офис сграда | Изтекли оферти

Запознат съм с условията за работа с агенцията :: Карта на сайта